Młody adepcie nauki!

Zaczynamy nabór do Uniwersytetu Młodych Naukowców!

Stawiasz na samodzielność i inicjatywę? Świetnie radzisz sobie z planowaniem i organizacją pracy własnej? Umiejętnie poszukujesz, gromadzisz i przetwarzasz informacje? Pracujesz po to, by osiągnąć sukces? A do tego nastawiony jesteś na współpracę i z powodzeniem budujesz sieć swoich kontaktów? Jesteś otwarty na zmiany? Potrafisz rozwiązywać problemy? A przede wszystkim pragniesz się rozwijać?  Jeśli tak, dołącz do nas. Uniwersytet Młodych Naukowców czeka na Ciebie!

Czym jest Uniwersytet Młodych Naukowców?

To Uniwersytet dla uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowanych rozwojem intelektualnym, przejawiających ponadprzeciętne zdolności humanistyczne. Chcemy podjąć współpracę z najzdolniejszymi uczniami ze szkół średnich województwa śląskiego i zaproponować spersonalizowaną ścieżkę rozwoju realizowaną w formie tutoringu. Każdy uczeń, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, objęty zostanie opieką tutorską przez pracownika badawczo-dydaktycznego bądź dydaktycznego Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalistę w danej dyscyplinie naukowej. Zainteresowania badawcze tutora naukowego będą odpowiedzią na pasje kandydatów ujawnione na etapie rekrutacji.

Do pracy w zespole tutorskim zaprosimy także nauczyciela akademickiego, który będzie współpracował z tutorem naukowym w zakresie odkrywania zasobów, rozwijania talentów i zainteresowań ucznia, dostosowania kursu do osobowości i możliwości podopiecznego, wzmocnienia potencjału ucznia, jego poczucia sprawczości oraz budowania wizji własnej drogi zawodowej. Ponadto nauczyciel ten ­zapozna uczestnika UMN z przestrzenią uniwersytecką, dokona analizy jego aktualnej sytuacji „bycia” w tej przestrzeni.

Jak są zorganizowane zajęcia?

Zaproponowany typ edukacji spersonalizowanej w ramach stworzonych „trójek” tutorskich zapewni stałą i efektywną współpracę nauczycieli akademickich i ucznia. Uczestnicząc w procesie tutorskim, młodzi adepci nauki będą pogłębiać wiedzę humanistyczną (językową, kulturową, literacką, teatrologiczną, filmoznawczą, z zakresu komunikacji społecznej, psychologii, pedagogiki itp.), uczestniczyć w dialogu międzykulturowym (pozostając w kręgu języka i kultury polskiej oraz języków i kultur obcych), a także nabywać umiejętności uczenia się z wykorzystaniem różnorodnych interaktywnych form pracy zwiększających zaangażowanie i podnoszących skuteczność nauki (platformy e-lerningowe, programy multimedialne, interaktywne, zajęcia w laboratoriach językowych).

Spotkania będą mieć charakter indywidualny i cykliczny. Realizowane będą w wymiarze 6 godzin tutoriali z tutorem naukowym oraz 4 godzin tutoriali z nauczycielem akademickim w miesiącu, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez tutorów. Regularne spotkania-rozmowy tutee z tutorem pozwolą podopiecznemu rozwijać umiejętność pracy indywidualnej. Nieustanne bycie w dialogu z Mistrzem służyć będzie rozbudzeniu w uczniach potrzeby samodzielnego planowaniakształtowania ścieżki własnego rozwoju oraz autentycznego, świadomego funkcjonowania w społeczeństwie. Zaplanowane w ramach UMN spotkania z tutorami pozwolą tutee również na naukę tego, jak stawiać sobie określone celeskutecznie je realizować. Będą też przygotowaniem uczniów do samodzielnego uczenia się oraz radzenia sobie z przyszłymi wyzwaniami, odnajdywania się w nowych przestrzeniach.

Dwa razy w semestrze zaprosimy całą grupę dwudziestu uczestników na wspólne ogólnorozwojowe godzinne wykłady pogłębiające ich wiedzę humanistyczną, poszerzające ich horyzonty myślowe, wprowadzające w interesujące interdyscyplinarne zagadnienia i prezentujące różnorodne perspektywy badawcze w zakresie nauk humanistycznych. Będzie to okazja do spotkania wybitnych, nietuzinkowych osobowości i ekspertów.

By pobudzać ciekawość świata i kreatywność uczestników UMN, zaprosimy ich do udziału w stematyzowanych pod kątem zainteresowań uczniów zajęciach laboratoryjnych/warsztatowych odbywających się w niewielkich pięcioosobowych grupach. Zajęcia te, realizowane w wymiarze 2 godzin w miesiącu, rozwijające pasje uczniów pod okiem doświadczonego specjalisty, będą dla nich inspiracją do samodzielnego myślenia i tworzenia, będą także okazją do podnoszenia kompetencji społecznych, takich jak praca w grupie, wykonywanie zadań projektowych, bycie i/lub współpraca z liderem zespołu i wiele innych.

Jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli na realizację pełnego programu UMN, planujemy także organizację wizyt edukacyjnych (1 wizyta w semestrze dla całej grupy uczestników), które będą okazją do spotkań z wybitnymi specjalistami, przedstawicielami świata nauki i kultury. Rozmowy z nimi pomogą uczestnikom UMN w opanowaniu sztuki dyskusji i logicznej argumentacji, umożliwią przyswojenia umiejętności krytycznego myślenia, twórczego analizowania nabytej podczas zajęć wiedzy oraz wyrażania w sposób klarowny idei własnych i cudzych.

W każdej edycji UMN uczniowie będą mogli także uczestniczyć w interesujących ich regularnych zajęciach kursowych ze studentami według harmonogramu zaproponowanego przez tutora na wybranym kierunku prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (w dowolnej liczbie modułów i godzin). Będą też zapraszani do udziału w studenckich aktywnościach naukowych (koła naukowe), artystycznych, sportowych czy dydaktycznych (dni otwarte) oraz mediach akademickich.

Szczegóły i aktualności na stronie Uniwersytetu Humanistów: http://www.uniwersytethumanistow.us.edu.pl/pl/uniwersytet-mlodych-naukowcow/o/

Z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania dotyczące projektu. Zachęcam do kontaktu:  oraz .

Lidia Mięsowska

koordynatorka merytoryczna
Uniwersytetu Młodych Naukowców

Share on FacebookShare on Twitter+1Pin it on PinterestShare on LinkedInShare on MyspaceSubmit to StumbleUponShare on TumblrShare on WhatsAppDigg ThisAdd to Buffer Share