RosGrywka.
Intelektualne Kasyno Rusofilów /Edycja 2/

W ramach corocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Rosyjskiego w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, który przypada w dniu 6 czerwca, Koło Naukowe Rusycystów „Rosyjska Ruletka”, działające przy Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, serdecznie zaprasza studentów IFW UŚ oraz młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w drugiej edycji gry realioznawczo-językowej ROSgrywka. Intelektualne kasyno rusofilów.

Regulamin gry  realioznawczo-językowej
w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ
CEL GRY

Celem Gry jest szerzenie wiedzy o Rosji, o jej historii, kulturze, realiach i języku wśród studentów IFW UŚ oraz młodzieży szkolnej, prezentacja umiejętności językowych uczestników i zdobytej przez nich wiedzy na tematy rosjoznawcze. Organizatorzy stawiają sobie także za cel promocję Uniwersytetu Śląskiego, szczególnie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, a także przybliżenie oferty dydaktycznej skierowanej do potencjalnych kandydatów na studia.

FORMA I ZASADY GRY
FORMUŁA

Rozgrywka prowadzona jest w konwencji telewizyjnego show. By zagwarantować sobie i wszystkim obecnym maksimum rozrywki mile widziane eleganckie, wieczorowe stroje.

UCZESTNICY
 1. Dwoje prowadzących.
 2. Trzy drużyny. Każda drużyna składa się z 5 studentów IFW UŚ/uczniów. Drużyna wymyśla sobie nazwę i wybiera spośród członków swojego Kapitana.
 3. Loża Ekspertów — trzej wykładowcy IFW UŚ zaproszeni do zabawy przez Organizatorów.
 4. Trzej Stoperzy, wskazani przez Organizatorów i czuwający nad przebiegiem licytacji w drużynach.
ZASADY GRY

1. Prowadzący losują kategorię tematyczną pytań za pomocą Koła Fortuny.
2. Każda z drużyn biorących udział w grze otrzymuje pseudowalutę w wysokości pięciu tysięcy (5000) PUTINKÓW, z pomocą których licytuje pytania. Licytacja rozpoczyna się na wyraźny sygnał prowadzących.
3. Drużyna wspólnie obmyśla taktykę licytacji, jednakże prawo do licytowania ma jedynie Kapitan Drużyny. Drużyna ma obowiązek licytować przy użyciu swojej nazwy. Po wylosowaniu kategorii prowadzący pobierają od każdej z drużyn 100  PUTINKÓW, które stanowią starter licytacji. Kapitanowie Drużyn mogą przebijać licytacje jedynie o 100 PUTINKÓW. Drużyna nie może podbić stawki o całą swoją pulę PUTINKÓW. Licytacja va banque możliwa jest dopiero wtedy, gdy drużyna posiada w swoim banku mniej niż 1500 PUTINKÓW.
4. Przed stolikami drużyn znajdują się Stoperzy. Zadaniem Stoperów jest liczenie posiadanych przez daną drużynę PUTINKÓW. Jeśli suma PUTINKÓW licytowanych podczas licytacji przekroczy faktyczny stan konta drużyny, to Stoper sygnalizuje zakończenie licytacji przez daną drużynę.
5. Po wygranej licytacji drużyna wybiera pytanie z wylosowanej wcześniej kategorii podając numer od 1‒5. Najwyższe wylicytowane przez drużyny kwoty wracają do wspólnej puli (banku).
6. Prowadzący odczytują pytanie.
7. Drużyna ma 30 sekund, aby przeprowadzić naradę. Po upływie regulaminowego czasu Kapitan wskazuje osobę ze swojej drużyny do udzielenia odpowiedzi.

Prawidłowa odpowiedź Drużyny: pozwala zdobyć drużynie 1 punkt. Drużyna zarabia także PUTINKI — w wysokości sumy puli startowej danej licytacji (300) oraz kwot wylicytowanych przez wszystkie drużyny.

Błędna odpowiedź Drużyny: drużyna nie zdobywa punktu oraz PUTINKÓW

8. Jeśli pytanie okaże się zbyt trudne, drużyna ma prawo dwukrotnie oddać pytanie Ekspertom. Wtedy pytanie, które było skierowane do danej drużyny, zostaje zamienione na trudniejsze, z odrębnej puli pytań (bez kategorii) do Ekspertów.

9. Eksperci mają minutę na zastanowienie się nad prawidłową odpowiedzią. Po upływie tego czasu udzielają odpowiedzi.

Prawidłowa odpowiedź Ekspertów: drużyna, która zamieniła pytanie, zdobywa punkt, jednak nie wygrywa PUTINKÓW z danej licytacji.

Błędna odpowiedź Ekspertów: drużyna, która zamieniła pytanie, nie zdobywa punktu, przegrywa wylicytowane wcześniej PUTINKI, które przechodzą do wspólnej puli kolejnej licytacji.

10. Zadaniem Ekspertów jest również uważne śledzenie przebiegu gry oraz rozstrzyganie wszelkich wątpliwości w razie jakichkolwiek niejasności lub sporów odnośnie do licytacji, trybu zgłaszania się drużyny do odpowiedzi itd.
11. Gra kończy się w momencie, gdy jedna z drużyn zdobędzie 10 punktów.
12. Ostatecznym zwycięzcą ROSgrywki jest drużyna, która po przeliczeniu zgromadzonych PUTINKÓW na punkty (przelicznik: 1500 PUTINKÓW = 1 pkt) zdobędzie najwięcej punktów.
LISTA KATEGORII NA KOLE FORTUNY
 1. Kalambury
 2. Ustawka
 3. Co to?
 4. Polityka
 5. Muzyka*
 6. Sport
 7. Film
 8. Literatura*
 9. Historia
 10. Geografia*
 11. Sztuka
 12. Tradycje
 13. Wybieraj
 14. Przysłowia
 15. Do publiczności
 16. Celebryci

Charakterystyka kategorii:

Kalambury — jeden z członków drużyny przedstawia, wyłącznie za pomocą ruchów, gestów, mimiki wylosowane hasło (osoba, przedmiot, powiedzenie). Zadaniem drużyny jest odgadnięcie pokazywanego słowa lub wyrażenia. Przedstawiciel drużyny ma minutę na pokazanie hasła. Po upływie czasu — drużyna udziela odpowiedzi.

Ustawka — kategoria bez licytacji (od drużyn pobierana jest tylko pula startowa). Po wylosowaniu na Kole Fortuny tej Kategorii Kapitanowie wybierają przedstawicieli drużyn. Zadaniem wybranych osób jest wyłonienie jednej spośród 5 kategorii: polityka, sport, film, historia, sztuka. Wybór następuje drogą eliminacji przez zawodników kolejnych kategorii, aż do momentu pozostania ostatniej. Odrzucanie kategorii rozpoczyna drużyna z największą liczbą punktów. W przypadku posiadania równej liczby punktów, pierwszeństwo do eliminowania kategorii ma drużyna, która dysponuje w swoim banku wyższą kwotą PUTINKÓW. Następnie zawodnicy zgłaszają się do odpowiedzi metodą „kto pierwszy, ten lepszy” przy użyciu przycisku sygnalizacyjnego. Za poprawną odpowiedź zwycięska drużyna otrzymuje punkt.

Co to? — zadaniem drużyny jest odgadnięcie nazwy tajemniczego przedmiotu.

Wybieraj — po wylosowaniu tej Kategorii drużyna dostaje szansę, by wybrać dowolną, najbardziej odpowiadającą jej kategorię znajdującą się na Kole Fortuny.

Do Publiczności — publiczność udziela odpowiedzi na pytanie przygotowane przez studentów. Pytanie do publiczności losują Prowadzący.

Kategoria z gwiazdką — na Kole Fortuny znajdują się 3 kategorie oznaczone gwiazdką: Muzyka*, Literatura*, Geografia*. Jeśli drużyna udzieli poprawnej odpowiedzi na pytanie z jednej z powyższych kategorii, może wykupić dodatkowe pytanie z gwiazdką z tej kategorii za kaucję w wysokości 500 PUTINKÓW (jeden raz w danej kategorii; w całej rozgrywce drużyna może skorzystać z pytania z gwiazdką maksymalnie 3 razy).

Poprawna odpowiedź Drużyny: Drużyna zdobywa kolejny punkt do ogólnej puli punktów (w sumie może zdobyć 2 punkty) oraz otrzymuje zwrot wpłaconej kaucji w wysokości 500 PUTINKÓW.

Błędna odpowiedź Drużyny: Drużyna nie zdobywa kolejnego punktu, traci punkt zdobyty za pierwszą poprawną odpowiedź oraz traci kaucję w wysokości 500 PUTINKÓW, które przechodzą do puli wspólnej (banku).

ŹRÓDŁO OPRACOWANIA PYTAŃ

Podstawą do opracowania pytań w rozgrywce są materiały zawarte w książce: A. Telepniev, M. Ziomek, Влюбиться в Россию, PWN, Warszawa–Bielsko-Biała 2011.

JĘZYK GRY

Gra zostanie przeprowadzona w języku polskim i rosyjskim.

CZAS TRWANIA GRY

Około 150 minut.

MIEJSCE GRY

Sala Rady Wydziału
Centrum Naukowo-Dydaktyczne Instytutów Neofilologicznych Uniwersytetu Śląskiego
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
ul. S. Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu

DATA GRY

6 czerwca 2019 r., godz. 10.00

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian godziny rozpoczęcia Gry.

ZWYCIĘZCA

Zwycięzcą ROSgrywki jest 1 drużyna, która ostatecznie zdobędzie najwięcej punktów.

NAGRODY

Zwycięzcy Gry otrzymają pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe i gadżety.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ I ZASADY UCZESTNICTWA

RosGrywka. Intelektualne kasyno rusofilów /Edycja 2/ skierowana jest do studentów IFW UŚ oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

STUDENCI

W Grze może wziąć udział każdy student IFW UŚ. Warunkiem przystąpienia do Gry jest stworzenie określonych regulaminem drużyn i zgłoszenie przez Kapitana w wyznaczonym terminie uczestnictwa danej drużyny do eliminacji instytutowych, tj. ROSgrywki. Eliminacje odbywającej się na opisanych w niniejszym regulaminie zasadach rozgrywki zasadniczej.

Eliminacje odbędą się dnia 15 maja 2019 r.  o godz. 9.30 w sali 0.51.

Zgłoszenia drużyn do eliminacji należy dokonać do dnia 13 maja 2019 na adres mejlowy . W zgłoszeniu należy podać nazwę drużyny, jej skład, wskazać kapitana drużyny oraz podać informacje dotyczące roku i specjalności, którą będzie reprezentować drużyna.

W wyniku eliminacji zostanie wyłoniona 1 najlepsza drużyna, która weźmie udział w finałowej ROSgrywce dnia 6 czerwca 2019 r.

UCZNIOWIE

W obchodach Międzynarodowego Dnia Języka Rosyjskiego w IFW UŚ, które przyjmą formułę Gry realioznawczo-językowej, w charakterze graczy i publiczności mogą wziąć uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Warunkiem uczestnictwa szkół w finałowej ROSgrywce w charakterze graczy jest zgłoszenie udziału danej szkoły w terminie przewidzianym Regulaminem. W zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły, miejscowość, klasę, nazwisko opiekuna, liczbę osób deklarujących przyjazd, skład i nazwę drużyny. O udziale w ROSgrywce decyduje kolejność zgłoszeń. Dwie pierwsze drużyny, które zgłoszą swoje uczestnictwo drogą mailową mają zagwarantowany udział w finale.

Pozostałe zgłoszone drużyny zostaną zaproszone do udziału w charakterze publiczności. Dla aktywnej publiczności przewidziane są pamiątkowe gadżety.

Zgłoszenia uczestnictwa w ROSgrywce dokonuje nauczyciel/opiekun grupy do dnia 28 maja 2019 r. na adres mejlowy .

ORGANIZATORZY

Organizatorami Gry są studenci IFW UŚ należący do KN Rusycystów „Rosyjska Ruletka” oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego.

REGULAMIN

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Grze jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zgodą na publikację nazwisk zwycięzców na stronie Koła Naukowego „Rosyjska Ruletka” (rosyjskaruletka.edu.pl) oraz wykorzystanie wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

OPIEKA MERYTORYCZNA GRY

Dr Lidia Mięsowska

KOORDYNATORZY GRY

Lic. Gabriela Kurpiel (e-mail: )
Lic. Yelena Mamikonyan (e-mail: )

REGULAMIN DO POBRANIA (pdf)

Share on FacebookShare on Twitter+1Pin it on PinterestShare on LinkedInShare on MyspaceSubmit to StumbleUponShare on TumblrShare on WhatsAppDigg ThisAdd to Buffer Share