25 lat polskiej rusycystyki w okresie transformacji.

Idee. Problemy. Tematy

Red. Piotr Fast

Wydawnictwo Naukowe Śląsk

2015

Kilka słów o książce…

Dla polskiej rusycystyki ćwierć wieku temu rozpoczęła się absolutnie nowa epoka. Profesjonalni rusycyści stanęli przed poważną próbą. Po okresie pewnego politycznego sfunkcjonalizowania naszej dyscypliny naukowej, któremu znaczna część literaturoznawców i językoznawców zatrudnionych w polskich uczelniach przeciwstawiała badania inspirowane prawdziwą poznawczą potrzebą, nadszedł moment, w którym przyszło nam przedefiniować zarówno materiał badawczy, jak i postawy metodologiczne czy cele prowadzonych studiów. Specyficzna zapaść, wynikająca ze zrozumiałej niechęci do Związku Radzieckiego, spowodowała odpływ z naszej dyscypliny utalentowanej młodzieży, natomiast radykalna redukcja szkół, w których uczono języka rosyjskiego, zmusiła do kompletnego przebudowania programów nauczania. [...]
Przewartościowania polityczne nie postawiły nas na szczęście w sytuacji skrajnie przegranej — polscy rusycyści, dzięki nieszczególnie restrykcyjnej polityce publikacyjnej, dużo wcześniej podjęli badania nad literaturą, która była nieobecna w studiach prowadzonych w Rosji. Absolutnemu przewartościowaniu uległy natomiast hierarchie literackich wartości, rozpoczęte już wcześniej dzięki pieriestrojce. Do naszych badań wkroczyły nowe problemy, odmienne od dotychczasowych sposoby stawiania pytań i przede wszystkim nowy materiał, który zmusił do rewaloryzacji postaw badawczych.

Polska rusycystyka stanęła przed zadaniem znalezienia swego miejsca w nowej rzeczywistości i odbudowania autorytetu opartego na merytorycznej wartości prowadzonych badań i rzetelnej, nowoczesnej dydaktyce. Dziś można już powiedzieć, że z zadania tego wywiązała się w stopniu co najmniej zadowalającym.

źródło: www.poczytaj.pl