Instytut Wschodnich Inicjatyw we współpracy z organizacjami polonijnymi z Kazachstanu organizuje wakacyjną Akademię Dziennikarstwa w ramach projektu „Polaka z Kazachem rozmowy – młodzi reporterzy”. W obozie weźmie udział młodzież polskiego pochodzenia w wieku 16-18 lat z regionów Ałmaty, Karagandy i Kokczetaw, która zostanie wyłoniona w procesie rekrutacji. Dwutygodniowy obóz odbędzie się w drugiej połowie lipca 2014 r. w Krakowie. Projekt ma na celu podwyższenie umiejętności dziennikarskich uczestników, rozszerzenie ich wiedzy o Polsce oraz zacieśnienie więzów z krajem przodków. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z warsztatem dziennikarza i sprzętem reporterskim, a także współczesnym językiem i kulturą polską. Plan obozu przewiduje również zwiedzanie Krakowa, wycieczki do Ojcowskiego Parku Narodowego i Oświęcimia, udział w wydarzeniach kulturalnych oraz wizytę w szkole w Żegocinie pod Krakowem, podczas której młodzież z Kazachstanu będzie miała możliwość integracji z rówieśnikami. Projekt jest współfinansowany przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.” Więcej informacji o projekcie na stronie www.kazakhstan.iwi.org.pl

Informacja o projekcie

Проект „Разгоаворы поляка с казахом – молодые репортеры”

Институт восточных инициатив в сотрудничестве с полонийными организациями из Казахстана организует летнюю Академию Журналистики в рамках проекта „Разгоаворы поляка с казахом – молодые репортеры”. В лагере примет участие польского происхождения в возрасте 16-18 лет из районов Алматы, Караганды и Кокшетау, выбрана в процессе набора. Двухнедельный лагерь состоится во второй половине июля 2014 года в Кракове. Целью проекта является повышение журналистских способностей участников, расширение их знаний о Польше, а также укрепление связи со страной предков. В ходе занятий участники познакомятся с журналистским ремеслом и репортерским оборудованием, а также с современным польским языком и культурой. План лагеря предусматривает также посещение Кракова, экскурсии в Ойцовский национальный парк и Освенцим, участие в культурных мероприятиях и визит в селе Жеготина недалеко от Кракова, во время которой участники познакомятся со своими ровесниками. Проект финансируется  Департаментом по вопросам сотрудничества с Полонией и поляками за рубежом Министерства иностранных дел Республики Польша в рамках конкурса   «Сотрудничество с польской диаспорой и поляками за рубежом 2014». Подробная информация о проекте размещена на сайте: www.kazakhstan.iwi.org.pl

Информация о проекте

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Letnia szkoła młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą”.

___

inf. nadesłana