Filozofia kultury rosyjskiej – rosyjska filozofia kultury

Red. Dorota Jewdokimow

Wydawnictwo Naukowe UAM

2013

Kilka słów o książce…

Tom ma na celu przedstawienie rosyjskiej filozofii kultury oraz filozofii kultury rosyjskiej, z uwzględnieniem odrębności podejmowanej problematyki oraz formy wypowiedzi charakteryzujących ową refleksję. Od chwili swych narodzin filozofia w Rosji stanowiła dziedzinę o nieprecyzyjnie określonym terytorium, rozwijającą się na pograniczu myśli polityczno-społecznej, twórczości artystycznej oraz myśli religijnej. Jednym z jej istotnych pojęć pozostawało i pozostaje pojęcie kultury, którego analiza, koncentrując się częstokrotnie na elementach określających specyfikę samej kultury rosyjskiej, dotyczyła również tego, co stanowi jej wartość powszechną, czego efektem pozostawały ogólne teorie kultury, istotne z punktu widzenia nie tylko humanistyki rosyjskiej, lecz także humanistyki światowej. Właśnie ten obszar refleksji rosyjskiej – koncentrujący się na fenomenie kultury i jego przejawach – stanowi zasadniczy przedmiot zainteresowania autorów zamieszczonych w prezentowanym tomie tekstów.

źródło: www.press.amu.edu.pl